Przejdź do głównej sekcji
Kategorie i zbiory danych na portalu Open Data
5 min

Kategorie i zbiory danych na portalu Open Data

Dane na portalu Open Data można organizować, grupować i wyszukiwać w stosunkowo elastyczny sposób.

Kategorie i zbiory danych na portalu Open Data
Open Data

Dane na portalu Open Data można organizować, grupować i wyszukiwać w stosunkowo elastyczny sposób.

Podstawowymi kryteriami charakteryzującymi zbiory danych są:

 • Dostawca danych (źródło, organizacja udostępniająca)
 • Kategoria (grupa stworzona ze względu na zakres merytoryczny informacji np. Transport, Szkolnictwo, Urząd Miasta itp.)
 • Słowa kluczowe (Tagi przypisane do zbioru)
 • Stopień otwartości danych (wg klasyfikacji 5 Star)
 • Format danych (pdf, doc, xls, gml, csv itp.)
 • Sposób udostępnienia (plik, API)
 • Częstotliwość aktualizacji
 • Data ostatniej aktualizacji
 • Warunki udostępniania

Wszystkie powyższe atrybuty mogą być podstawą wyszukiwania bądź sortowania i grupowania. Wyszukiwać informacje można także z pomocą wyszukiwarki pełnotekstowej.
Właściwe opisanie i skategoryzowanie informacji może znacznie ułatwić do nich dostęp, szczególnie gdy jest wiele zbiorów danych na portalu. Sposób zdefiniowania np. kategorii danych
może być istotnym elementem intuicyjności korzystania z portalu Open Data.

Przykład zbiorów informacji i ich kategoryzacji:

URZĄD MIEJSKI

 • Budżety obywatelskie – lista projektów w poszczególnych latach
 • Budżety obywatelskie – wyniki głosowań w poszczególnych latach
 • Budżet miasta – sprawozdania wykonania planu wykonania dochodów wydatków w poszczególnych latach
 • Rejestr umów
 • Wykaz nieruchomości komunalnych
 • Lista decyzji o warunkach zabudowy
 • Lista decyzji o pozwoleniach na budowę
 • Lista punktów posiadających koncesje na sprzedaż  alkoholu
 • Lokale komunalne do wynajęcia sprzedaży
 • Rejestry wydatków jednostek i instytucji publicznych
 • Wyniki głosowań w wyborach samorządowych
 • Prawa jazdy – statystyki wydawanych dokumentów
 • Oświadczenia finansowe
 • Rejestry korzyści
 • Lista jednostek administracyjnych
 • Rejestr posiedzeń

TRANSPORT

 • Stacje Rowerów Miejskich
 • Listy wypożyczeń rowerów miejskich
 • Rozkłady jazdy komunikacji miejskiej
 • Lokalizacja pojazdów komunikacji miejskiej na trasie
 • Statystyki przewozów pasażerskich
 • Zapełnienie parkingów miejskich
 • Zajęte indywidualne tablice rejestracyjne
 • Lista przystanków autobusowych / tramwajowych
 • Informacje z przystankowych tablic DIP
 • Planowane i aktualne i historyczne dane o remontach dróg, objazdach
 • Wyniki kontroli jakości paliw na stacjach benzynowych
 • Kolizje i wypadki
 • Wyniki kontroli jakości paliw na stacjach benzynowych
 • Lista stacji kontroli pojazdów

EDUKACJA

 • Szkoły i placówki oświatowe
 • Biblioteki miejskie
 • Statystyki wyników egzaminów absolwenckich
 • Statystyki frekwencji, wycieczek szkolnych, szkoleń nauczycielskich
 • Statystyki osiągnięć uczniowskich (konkursy, olimpiady)
 • Statystyki wydawanych obiadów, korzystania ze świetlic, bibliotek
 • Ilości uczniów w szkołach, klasach
 • Budżety szkół
 • Statystyki zajęć pozalekcyjnych
 • Wypadki w szkołach i placówkach oświatowych
 • Sprawozdania finansowe placówek

DANE PRZESTRZENNE

 • Punkty dostępowe Miejskiego Internet
 •  Granice osiedli
 • Dane o adresach i icach
 • Obszary górnicze, kategorie szkód
 • Rejestr zabytków

DANE DEMOGRAFICZNE

 • Zameldowanie
 • Urodzenia, zgony
 • Migracje ludności
 • Wykształcenie,
 • Gospodarstwa domowe, rodziny, struktura społeczno – ekonomiczna
 • Dane statystyczne dotyczące bezdomnych

SPORT I REKREACJA

 • Lista klubów sportowych
 • Boiska i place zabaw
 • Obiekty sportowe
 • Budżety

SPRAWY SPOŁECZNE

 • Domy pomocy społecznej
 • Stowarzyszenia zwykłe
 • Przestępczość w poszczególnych obszarach
 • Małżeństwa, rozwody, separacje
 • Pozbawienia, zawieszenia i ograniczenia władzy rodzicielskiej
 • Zatrudnienie, bezrobocie
 • Nabory poprzez Urząd Pracy
 • Zasiłki
 • Renty rodzinne
 • Ubezpieczenia emerytalne i rentowe
 • Urodzenia, zgony
 • Migracje ludności
 • Szkolenia, aktywizacja zawodowa
 • Organizacje i instytucje religijne
 • Lista komisariatów, dzielnicowych

WYDARZENIA

 • Baza miejsc i wydarzeń
 • Działalność Galerii
 • Baza instytucji kultury
 • Obiekty architektoniczne, etnograficzne, sakralne

ŚRODOWISKO

 • Warunki pogodowe – odczyty ze stacji pogodowych w różnych lokalizacjach miasta
 • Wyniki monitoringu wód powierzchniowych
 • Wyniki monitoringu jakości powietrza
 • Ostrzeżenia
 • Wysypiska śmieci

PRZEMYSŁ, HANDEL I USŁUGI

 • Rejestr KRS Lista sklepów z lokalizacją
 • Lista placówek usługowych
 • Lista instytucji przeprowadzających kontrole Wyniki kontroli inspekcji handlowej, jakości, prawidłowości oznakowania itp.
 • Jakość wody wodociągowej

TURYSTYKA

 • Lista organizatorów turystyki
 • Lista obiektów noclegowych
 • Lista zabytków
 • Szlaki turystyczne
 • Ścieżki edukacyjne
 • Zabytki techniki

TELEKOMUNIKACJA

 • Statystyki dostępu do Internetu
 • Wykaz hot-spotów miejskich
 • Inwestycje w sieć dostępową

W Whiteaster rozwijamy portale Open Data, dzięki czemu pomagamy szerzyć dostęp do informacji. Uporządkowane i opublikowane dane mogą być wykazem transparentnych działań
władz miejskich.

Najnowsze wpisy

Innowator Śląska 2020

Whiteaster otrzymał wyróżnienie w Konkursie Innowator Śląska 2020

Otwarte Dane – otwarte możliwości

W bieżącym roku Polska odnotowała kolejny sukces w zakresie rankingu Open Data Maturity 2020.

PROsystem. Aplikacja wspierająca realizację projektów oraz publikację informacji.

Projekty realizowane przez Miasto to temat budzący żywe zainteresowanie szerokiego grona mieszkańców. Inwestycje i remonty to podstawowe elementy rozwoju infrastruktury miejskiej.

Interfejs mózg-komputer – czym jest i jaki ma potencjał dla biznesu?

Sterowanie umysłem od zawsze stanowiło jedno z kluczowych marzeń ludzkości. Urządzenia umożliwiające komunikację oraz sterowanie za pomocą ludzkich myśli nie należą już tylko do świata science-fiction, ale aktualnej rzeczywistości, kryjącej w sobie olbrzymi, biznesowy potencjał.
PRACUJEMY DLA
APA Group
Urban Lab
UM Krakow
UM Jaworzno
UM Rzeszów
deegitals
Strefa Energii
ZOO Chorzów
Tarnopol

Copyrights © 2024 Whiteaster

crafted by: mastafu design