Przejdź do głównej sekcji
Podstawy prawne wdrożenia Portalu Open Data
10 min

Podstawy prawne wdrożenia Portalu Open Data

Budowa Portali Danych Otwartych wpisuje się w strategię Państwa i wspiera realizację celów związanych i wynikających z regulacji prawnych i programu rozszerzania dostępu do danych publicznych.

Podstawy prawne wdrożenia Portalu Open Data
Open Data

Informacja publiczna jest pojęciem zdefiniowanym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie z Art. 1 tej ustawy:i„Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie”.i W Art. 4 ustawy wskazano podmioty obowiązane do udostępniania informacji publicznej a w Art. 6. listę (niezamkniętą) przykładów informacji publicznej. Podmioty zobowiązane są udzielać informacji poprzez ich udostępnienie w biuletynach, ogłoszeniach (tzw. tryb czynny) oraz na wniosek (tzw. Tryb bierny).

Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, podmioty, które udostępniają lub przekazują te informacje, warunki ponownego wykorzystywania oraz zasady ustalania opłat za ponowne wykorzystywanie. Ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia postanowień dyrektywy 2003998WWE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (DDz.. Urz.. UE L 345 z 31.12.2003,, str.. 90) zmienionej dyrektywą 2013337UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniającą dyrektywę 2003998WWE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 17511).

20 września 2016r. Rada Ministrów podjęła Uchwałę w sprawie ustanowienia „Programu Otwierania Danych Publicznych”. We wstępie zidentyfikowano potencjał i określono cele udostępniania danych publicznych: i„Administracja publiczna wytwarza i gromadzi ogromne ilości danych. Mogą one stanowić fundament powstawania innowacyjnych dóbr, usług i produktów pobudzających rozwój gospodarki poprzez tworzenie nowych miejsc pracy i zachęcanie do inwestycji w przemyśle kreatywnym. Dostęp osób zainteresowanych do danych czy – szerzej – do informacji jest podstawowym instrumentem kontroli społecznej nad działalnością państwa, zwiększa odpowiedzialność i transparentność działań administracji. Potencjał gospodarczy i społeczny otwartych danych został dostrzeżony i policzony. Komisja Europejska oszacowała korzyści ekonomiczne płynące z rynku otwartych danych. Przewiduje się, że w 2016 r. bezpośrednia wielkość rynku otwartych danych wyniesie 55,3 mld euro dla UE 28+. W latach 2016–2020 oczekuje się, że wielkość rynku otwartych danych wzrośnie o 36,9%, do wartości 75,7 mld euro w 2020 r., uwzględniając korekty inflacyjne. Zatem w okresie 2016–2020 bezpośrednia wielkość ww. rynku wyniesie 325 mld euro. Celem otwierania danych publicznych ma być m.in. zwiększenie udziału obywateli we współdecydowaniu o sprawach publicznych. Siłą otwartych danych nie jest jedynie tworzenie miejsc pracy w innowacyjnych gałęziach gospodarki, ale również możliwa dzięki nim analiza problemów społecznych i reakcja na nie, a w konsekwencji ograniczenie sfery ubóstwa”.i

Z dokonanej przez Ministerstwo Cyfryzacji oceny barier w dostępie do danych publicznych wynika, że obok problemów jakości danych najistotniejszym problemem jest brak udostępnienia danych w Internecie.

Budowa Portali Danych Otwartych wpisuje się w strategię Państwa i wspiera realizację celów związanych i wynikających z regulacji prawnych i programu rozszerzania dostępu do danych publicznych. Wdrażane Systemy Powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi wykorzystania i dostępu do informacji publicznej, standardami bezpieczeństwa SI oraz rekomendacjami dotyczącymi tworzenia treści internetowych dostępnych dla szerszego grona użytkowników niepełnosprawnych.

Wdrożenie Portalu Danych Otwartych realizuje określone w Uchwale cele szczegółowe:

  •   Wsparcie innowacyjnych firm i przemysłu kreatywnego, co wpłynie na wzrost gospodarczy i rozwój przedsiębiorczości w przemyśle kreatywnym.ili
  •   Wpływ na tworzenie nowych miejsc pracy wynikające z budowy nowych usług i aplikacji w oparciu o dane gromadzone przez podmioty publiczne.ili
  •   Zwiększenie przejrzystości i skuteczności działań organów administracji, usprawnienie działań urzędów oraz możliwość partycypacji obywateli w sprawowaniu władzy, analizie czy ponownym wykorzystywaniu danych publicznych.ili
  •   Wsparcie horyzontalnego wykonania działań wskazanych w raporcie Komisji Europejskiej Open Data Maturity in Europe.ili
  •   Wsparcie realizacji Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju (wzrost gospodarczy, rozwój innowacyjnych firm, sprawniejsza administracja, idea Paperless Poland, tj. zapewnienie elektronicznego obiegu dokumentów w administracji i gospodarce)
Najnowsze wpisy

Innowator Śląska 2020

Whiteaster otrzymał wyróżnienie w Konkursie Innowator Śląska 2020

Otwarte Dane – otwarte możliwości

W bieżącym roku Polska odnotowała kolejny sukces w zakresie rankingu Open Data Maturity 2020.

PROsystem. Aplikacja wspierająca realizację projektów oraz publikację informacji.

Projekty realizowane przez Miasto to temat budzący żywe zainteresowanie szerokiego grona mieszkańców. Inwestycje i remonty to podstawowe elementy rozwoju infrastruktury miejskiej.

Interfejs mózg-komputer – czym jest i jaki ma potencjał dla biznesu?

Sterowanie umysłem od zawsze stanowiło jedno z kluczowych marzeń ludzkości. Urządzenia umożliwiające komunikację oraz sterowanie za pomocą ludzkich myśli nie należą już tylko do świata science-fiction, ale aktualnej rzeczywistości, kryjącej w sobie olbrzymi, biznesowy potencjał.
PRACUJEMY DLA
APA Group
Urban Lab
UM Krakow
UM Jaworzno
UM Rzeszów
deegitals
Strefa Energii
ZOO Chorzów
Tarnopol

Copyrights © 2024 Whiteaster

crafted by: mastafu design