Przejdź do głównej sekcji
Podstawy prawne wdrożenia Portalu Open Data
10 min

Podstawy prawne wdrożenia Portalu Open Data

Budowa Portali Danych Otwartych wpisuje się w strategię Państwa i wspiera realizację celów związanych i wynikających z regulacji prawnych i programu rozszerzania dostępu do danych publicznych.

Podstawy prawne wdrożenia Portalu Open Data
Open Data

Informacja publiczna jest pojęciem zdefiniowanym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie z Art. 1 tej ustawy:i„Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie”.i W Art. 4 ustawy wskazano podmioty obowiązane do udostępniania informacji publicznej a w Art. 6. listę (niezamkniętą) przykładów informacji publicznej. Podmioty zobowiązane są udzielać informacji poprzez ich udostępnienie w biuletynach, ogłoszeniach (tzw. tryb czynny) oraz na wniosek (tzw. Tryb bierny).

Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, podmioty, które udostępniają lub przekazują te informacje, warunki ponownego wykorzystywania oraz zasady ustalania opłat za ponowne wykorzystywanie. Ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia postanowień dyrektywy 2003998WWE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (DDz.. Urz.. UE L 345 z 31.12.2003,, str.. 90) zmienionej dyrektywą 2013337UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniającą dyrektywę 2003998WWE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 17511).

20 września 2016r. Rada Ministrów podjęła Uchwałę w sprawie ustanowienia „Programu Otwierania Danych Publicznych”. We wstępie zidentyfikowano potencjał i określono cele udostępniania danych publicznych: i„Administracja publiczna wytwarza i gromadzi ogromne ilości danych. Mogą one stanowić fundament powstawania innowacyjnych dóbr, usług i produktów pobudzających rozwój gospodarki poprzez tworzenie nowych miejsc pracy i zachęcanie do inwestycji w przemyśle kreatywnym. Dostęp osób zainteresowanych do danych czy – szerzej – do informacji jest podstawowym instrumentem kontroli społecznej nad działalnością państwa, zwiększa odpowiedzialność i transparentność działań administracji. Potencjał gospodarczy i społeczny otwartych danych został dostrzeżony i policzony. Komisja Europejska oszacowała korzyści ekonomiczne płynące z rynku otwartych danych. Przewiduje się, że w 2016 r. bezpośrednia wielkość rynku otwartych danych wyniesie 55,3 mld euro dla UE 28+. W latach 2016–2020 oczekuje się, że wielkość rynku otwartych danych wzrośnie o 36,9%, do wartości 75,7 mld euro w 2020 r., uwzględniając korekty inflacyjne. Zatem w okresie 2016–2020 bezpośrednia wielkość ww. rynku wyniesie 325 mld euro. Celem otwierania danych publicznych ma być m.in. zwiększenie udziału obywateli we współdecydowaniu o sprawach publicznych. Siłą otwartych danych nie jest jedynie tworzenie miejsc pracy w innowacyjnych gałęziach gospodarki, ale również możliwa dzięki nim analiza problemów społecznych i reakcja na nie, a w konsekwencji ograniczenie sfery ubóstwa”.i

Z dokonanej przez Ministerstwo Cyfryzacji oceny barier w dostępie do danych publicznych wynika, że obok problemów jakości danych najistotniejszym problemem jest brak udostępnienia danych w Internecie.

Budowa Portali Danych Otwartych wpisuje się w strategię Państwa i wspiera realizację celów związanych i wynikających z regulacji prawnych i programu rozszerzania dostępu do danych publicznych. Wdrażane Systemy Powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi wykorzystania i dostępu do informacji publicznej, standardami bezpieczeństwa SI oraz rekomendacjami dotyczącymi tworzenia treści internetowych dostępnych dla szerszego grona użytkowników niepełnosprawnych.

Wdrożenie Portalu Danych Otwartych realizuje określone w Uchwale cele szczegółowe:

  •   Wsparcie innowacyjnych firm i przemysłu kreatywnego, co wpłynie na wzrost gospodarczy i rozwój przedsiębiorczości w przemyśle kreatywnym.ili
  •   Wpływ na tworzenie nowych miejsc pracy wynikające z budowy nowych usług i aplikacji w oparciu o dane gromadzone przez podmioty publiczne.ili
  •   Zwiększenie przejrzystości i skuteczności działań organów administracji, usprawnienie działań urzędów oraz możliwość partycypacji obywateli w sprawowaniu władzy, analizie czy ponownym wykorzystywaniu danych publicznych.ili
  •   Wsparcie horyzontalnego wykonania działań wskazanych w raporcie Komisji Europejskiej Open Data Maturity in Europe.ili
  •   Wsparcie realizacji Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju (wzrost gospodarczy, rozwój innowacyjnych firm, sprawniejsza administracja, idea Paperless Poland, tj. zapewnienie elektronicznego obiegu dokumentów w administracji i gospodarce)
Najnowsze wpisy

Innowator Śląska 2020

Whiteaster otrzymał wyróżnienie w Konkursie Innowator Śląska 2020

Otwarte Dane – otwarte możliwości

W bieżącym roku Polska odnotowała kolejny sukces w zakresie rankingu Open Data Maturity 2020.

PROsystem. Aplikacja wspierająca realizację projektów oraz publikację informacji.

Projekty realizowane przez Miasto to temat budzący żywe zainteresowanie szerokiego grona mieszkańców. Inwestycje i remonty to podstawowe elementy rozwoju infrastruktury miejskiej.

Interfejs mózg-komputer – czym jest i jaki ma potencjał dla biznesu?

Sterowanie umysłem od zawsze stanowiło jedno z kluczowych marzeń ludzkości. Urządzenia umożliwiające komunikację oraz sterowanie za pomocą ludzkich myśli nie należą już tylko do świata science-fiction, ale aktualnej rzeczywistości, kryjącej w sobie olbrzymi, biznesowy potencjał.

Sztuczna inteligencja w przemyśle – to się opłaca!

Myślicie, że przemysł po prostu nie pasuje do świata IT? Wprost przeciwnie! Przekonajcie się jak wiele zyskać może produkcja przemysłowa, gdy otworzy się na sztuczną inteligencję.
PRACUJEMY DLA
APA Group
Urban Lab
UM Krakow
UM Jaworzno
UM Rzeszów
deegitals
Strefa Energii
ZOO Chorzów
Tarnopol

Copyrights © 2022 Whiteaster

crafted by: mastafu design